گواهینامه ها

این شرکت دارای:
- گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی غذا 22000:2005 ISO از شرکت ITCC

- گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO از شرکت SGS
- گواهینامه برند حلال