دوغ

نام محصولوزن
دوغ بدون گاز گرمادیده لیوانی 300 میلی لیتر
دوغ بدون گاز گرمادیده بطری 230 میلی لیتر
دوغ بدون گاز گرما دیده بطری 1500 میلی لیتر
دوغ بدون گاز گرما دیده بالشتکی 900 میلی لیتر