ماست

نام محصولوزن
ماست نیم چرب 2% چربی 450 گرمی
ماست پر چرب 4% چربی 450 گرمی
ماست نیم چرب 1.5% چربی 650 گرمی
ماست پر چرب 4% چربی 700گرمی
ماست دبه ای نیم چرب 2% چربی 2 کیلو گرمی
ماست دبه ای پر چرب 4% چربی 2 کیلو گرمی
ماست همزده 5% چربی 700 گرمی
ماست همزده 5% چربی 2 کیلو گرمی
ماست بورانی 6% چربی 750 گرمی
ماست موسیر 6% چربی 100 گرمی
ماست موسیر 6% چربی 250 گرمی