صادرات

صادرات به کشورهای عراق ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، آدربایجان 

صادرات به عراق  صادرات به ترکمنستان صادرات به افغانستان پاکستان  صادرات به آذربایجان