بستنی پذیرایی

نام محصولوزن
بستنی پذیرایی توت فرنگی 120 گرم
بستنی پذیرایی زعفرانی 120 گرم
بستنی پذیرایی طالبی 120 گرم
بستنی رنبو پرتقال 100 گرم
بستنی رنبو آلبالو 100 گرم
بستنی رنبو طالبی 100 گرم