بستنی یخی

نام محصولوزن
بستنی وانیفروتی 60 گرم
بستنی یخی فالوده ای 70 گرم
بستنی یخی پرتقالی 60 گرم
بستنی یخی آلبالویی 60 گرم
بستنی چند میوه